Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
"Nebitgazdüýpliabatlaýyş" tresti

Dörän ýyly: “Nebitgazdüýpliabatlaýyş” tresti, “Türkmennebit” döwlet konserniniň 2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 25-ne 171-iş belgili buýrugy esasynda döredildi.

Ýerleşýän ýeri: “Türkmennebit” Döwlet konserniniň “Nebitgazdüýpliabatlaýyş” tresti Balkanabat  şäheriniň 133-nji ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 1-nji jaýynda ýerleşýär.

“Nebitgazdüýpliabatlaýyş” trestiniň garamagynda 5 (sany) müdirlikler degişli bolup olar:

  1. Goturdepe guýulary düýpli abatlaýyş müdirligi,
  2. Barsagelmez guýulary düýpli abatlaýyş müdirligi,
  3. Gamyşlyja guýulary düýpli abatlaýyş müdirligi,
  4. Awtoulag we ýöriteleşdirilen tehnikalar müdirligi,
  5. Guýulary maýyşgak nasos kompressor turbaly düýpli abatlaýyş müdirligi.

“Nebitgazdüýpliabatlaýyş” tresti Türkmenistanyň çäklerinde nebit we guýularyň düýpli abatlamak, şol abatlanan guýularydan çykarylmaly goşmaça nebitiň we gazyň meýilnamasyny ýerine ýetirmek, önümçilige abatlaýyş ugrunda täze tehnologiýany we awtomotizasiýany ornaşdyrmak, zähmet resurslaryny rejeli peýdalanmak, guýulary düýpli abatlamagyň ulgamyny netijeli we yzygiderli ösdürmek boýunça ykdysady hem-de önümçilik-tehniki ösüşiniň şertlerini döretmek, has ýokary önümçilik-ykdysady netijeleri gazanmak, önümçiligiň üpjünçilik ulgamyny ösdürmek, guýulary düýpli abatlamak boýunça ylymyň we tehnikanyň gazananlaryny hem-de dünýä ölçeglerine laýyk gelýän innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak we durmuşa geçirmek ýaly işleri amala aşyrýar.

Adres: 745100 Balkan welaýat, Balkanabat şäheri, 133-nji ýaşaýyş jaýlar toplumynyň 1-nji jaýy

Telefon: + 993 (222) 31-2-65

Email: ngda@turkmennebit.gov.tm