Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
"Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri" žurnalynyň redaksiýasy

2008-nji ýyldan bäri neşir edilýän “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri” atly syýasy – jemgyýetçilik we ylmy – publisistik žurnalynyň redaksiýasy Hormatly Prezidentimiziň yglan eden Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň hem-de nebitgaz pudaklarynda we beýleki pudaklar boýunça gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler baradaky habarlary, wakalary we makalalary, türkmen, rus we iňlis dillerinde çeper bezegleri bilen yzygiderli öz okyjylaryna ýetirýär. Redaksiýanyň çaphanasynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň garamagyndaky edara – kärhanalara gerekli bolan çaphana işleriniň hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.

“Türkmennebit” döwlet konserninde döredilen “turkmennebit.gov.tm” web-saýtynda hem žurnalyň her sanynyň elektron görnüşi ýerleşdirilýär.

Žurnalyň elektron görnüşine geçenligi sebäpli, redaksiýa Türkmenpoçta aragatnaşyk kärhanasy bilen şertnama baglaşyldy we abuna ýazylşygy https:turkmenmetbugat.gov.tm/  web saýtyna girip žurnalyň elektron görnüşlerini ýazylyp bilerler.

Redaksiýanyň salgysy: 744036, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 58-nji jaýy.

Kabulhana: +993 12 40-30-88.

Baş redaktoryň orunbasary: +993 12 44-08-60.

Jogäpkar kätip: +993 12 44-08-40.

Bölümler:

  • +993 12 44-08-35;
  • +993 12 44-08-37;
  • +993 12 44-08-39;
  • +993 12 44-19-13 (Faks).

Habarçylarymyz:

  • Balkan: +993 222 6-09-01;
  • Daşoguz: +993 346 2-48-90;
  • Lebap: +993 422 3-26-83;
  • Mary: +993 522 6-04-93.

E-mail: nebit-gazgazeti@oilgas.gov.tmEdaralarymyz